Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Palland media
1. ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Palland media, gevestigd Eperweg 39 8084HB ’t Harde, hierna te noemen “PM”.
Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:

 1. voorwaarden voor advertenties;
 2. voorwaarden voor hosting en aanverwante diensten;
 3. voorwaarden voor webdesign

1.2 De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met PM.
1.3. Door met de uitgever een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door PM gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn. 

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.4. Alle door PM gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van PM of door feitelijke uitvoering door PM komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden PM slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door PM zijn bevestigd c.q. feitelijk door PM zijn uitgevoerd.
1.5.Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient PM derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens PM in verzuim raakt.
1.6. Alle opgaven en/of vermeldingen door PM met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, omvang, bezoekers en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend.
Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door PM uitdrukkelijk voorbehouden. PM is te allen tijde gerechtigd om het formaat, de frequentie en de wijze van aanbieden c.q. distribueren naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat de wederpartij hierdoor het recht krijgt om de overeenkomst te wijzigen of te beeindigen. 

Tarieven en prijzen

1.7.PM is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van PM een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
1.8. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. PM is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen. 

Betaling

1.9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van PM binnen acht dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. leder recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten.
1.10. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke handelsrentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien de wederpartij een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) is de wettelijke rente op basis van artikel 6:119 BW van toepassing.
1.11. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van ‚€ 40,00 te vermeerderen met de wettelijke B.T.W.
1.12. PM heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door PM, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door PM is ontvangen.
1.13. Alle geleverde producten blijven het eigendom van PM tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij PM ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

1.14. PM kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

 1. de wederpartij sursceance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
 2. de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
 3. de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door PM hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

Het bepaalde in dit artikel 1 lid 14 laat onverlet de overige aan PM bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten

1.15. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door PM uitgegeven publicaties, hetzij print, hetzij online en andere informatieve producten berusten bij PM en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van PM mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van PM en/of haar licentiegevers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.
1.16. PM gaat er vanuit, dat wanneer derden haar ongevraagd ter publicatie persberichten dan wel advertenties met afbeeldingen toesturen, alle intellectuele eigendomsrechten van auteurs dan wel fotografen of illustratoren zijn gehonoreerd en dat PM gerechtigd is de afbeelding of de tekst zonder aanvullende voorwaarden te mogen gebruiken. Op verzoek vermeldt PM de naam van de auteursrechthebbende bij gepubliceerde teksten dan wel illustratiemateriaal.
PM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden voor materiaal dat niet in onze opdracht is vervaardigd. Mocht PM door derden toch aansprakelijk worden gesteld dan is PM gerechtigd de eventuele schade verhalen op de toezender van het bewuste materiaal.

Geheimhouding

1.17.Alle door PM aan de wederpartij verstrekte informatie, waaronder alle informatie omtrent de producten en diensten van PM, verstrekte documentatie, software en applicaties, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De wederpartij zal deze informatie te allen tijde:

 1. strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of onthullen aan derden tenzij de wederpartij hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of op bevel van een toezichthouder;
 2. slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

Persoonsgegevens

1.18. PM legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met PM. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van PM. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kun dit schriftelijk worden doorgeven aan:
Palland media, Heemskerklaan 105 8072 AC Nunspeet of via one@pallandmedia.nl

Overmacht

1.19. Indien naar het redelijk oordeel van PM als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door PM zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beeindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
1.20. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door PM naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
1.21. Indien PM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

1.22. De aansprakelijkheid van PM, van de personeelsleden van PM en van de personen voor wie PM verantwoordelijk en/of aansprakelijk is:

 1. in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het hoogste leidinggevende personeel van PM; en
 2. indien PM desalniettemin aansprakelijk mocht worden geacht, in alle gevallen van letselschade en fysieke schade aan goederen (waaronder begrepen vernietiging of onbruikbaarmaking van de desbetreffende goederen) en welke aan haar toerekenbaar is, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, terwijl PM nimmer aansprakelijk zal zijn voor indirecte schade (waaronder begrepen wordt alle schade die geen directe schade is, welke derhalve mede omvat vertragingsschade en winstderving).

1.23. Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeen, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen PM en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. PM en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geisoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door PM niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. PM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties. 

1.24. De wederpartij vrijwaart PM voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door PM uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.
1.25. Bezwaren tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door PM doch in ieder geval binnen zeven dagen na de datum van de verzending van de (order)bevestiging ter kennis van PM te worden gebracht.
1.26. Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door PM dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van PM te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens PM vervallen.

Naleving wet- en regelgeving

1.27.De wederpartij zal alle op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsook gedragscodes zorgvuldig naleven, en vrijwaart PM tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

Diversen

1.28. PM is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van PM of in het kader van de overdracht van een titel, een product of een dienst van PM. De wederpartij stemt door het aangaan van een overeenkomst met PM bij voorbaat in met een dergelijke overdracht. PM zal de wederpartij tijdig informeren over een overdracht.
1.29. PM is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door PM aangegeven moment. PM zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website van PM en/of het in de colofons van de uitgaven van PM verwijzen naar de gewijzigde voorwaarden. Uitsluitend indien de wijziging van de voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft de wederpartij het recht om aan PM te laten weten dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden in plaats van op basis van de gewijzigde voorwaarden.
1.30. Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan PM door te geven, in geval van abonnementen via het mailadres: one@pallandmedia.nl
1.31.Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van PM zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

1.32. Alle geschillen met betrekking tot de door PM gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Zwolle, of- ter keuze van PM indien zij een geschil aanhangig maakt- voor de bevoegde rechter in een door PM aan te wijzen plaats. PM is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Amsterdam, en PM legt het geschil voor aan de rechter te Amsterdam, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat PM zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
1.33. Op alle met PM gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. VOORWAARDEN VOOR HOSTING EN AANVERWANTE DIENSTEN

2.1

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 
 2. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of PM van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het opslaan en/of (doen) verspreiden van informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). 
 3. PM hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen als naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van PM gerechtvaardigd is, is PM gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is PM in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. PM zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure. 
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is PM gerechtigd hiervan aangifte te doen. PM kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties PM verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. 
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is PM gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart PM voor alle schade als gevolg van bovenstaande. PM is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van PM in het kader van de klachtprocedure. 
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van PM of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks PM, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). PM zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 
 9. Zonder toestemming van PM is het Opdrachtgever verboden de door PM verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. 
 10. PM kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is PM bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt. 
 11. Opdrachtgever verstrekt hierbij PM een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van PM verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door PM geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door PM. 
 12. Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij PM afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). PM is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit van de certificaathouder. Ook staat PM niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt. 
 13. De desbetreffende certificatiedienstverlener beslist over de toekenning van het certificaat en zal daartoe de benodigd geachte validaties uitvoeren waarvoor het SSL-certificaat dient te gelden. Opdrachtgever geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website. Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk. 
 14. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
 15. Naast de in deze Algemene Voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door PM aangeboden Dienst webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing. 
 16. PM maakt voor de door haar aangeboden webhosting pakketten gebruik van DirectAdmin. 
 17. Zoals aangegeven op de Website biedt PM webhosting aan met een up-time garantie van 99,8%.
 18. De in lid 3 van dit artikel genoemde percentages up-time garantie zijn in geen geval van toepassing indien er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in artikel 18. 
 19. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is met het webhosting pakket krijgt deze, zonder opgaaf van reden, zijn geld binnen 14 kalenderdagen na aankoop teruggestort door PM. Dit is alleen van toepassing op de aankoop van een nieuw webhosting pakket.
 20. Het in lid 5 van dit artikel bepaalde (terugstorten van geld) is niet van toepassing indien
  Opdrachtgever zijn webhosting pakket verlengt of indien er sprake is van maatwerk. Zulks naar het oordeel van PM. 
 21. Support : Indien de Opdrachtgever voor deze optie kiest is het CentOS besturing systeem verplicht, ook het DirectAdmin controlepaneel is verplicht. PM logt één keer per maand in op de server, controleert alle logs, update alle software en zorgt er voor dat de server goed beveiligd is. De Opdrachtgever krijgt zelf bij dit support plan geen root toegang tot de dedicated server. 
 22. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de omgang en backups van zijn data op de servers. Op aanvraag en in overleg kan PM een backup van de data maken, maar de Opdrachtgever blijft in een dergelijke situatie verantwoordelijk voor de data. 
 23. Eventuele licenties die gekocht of gehuurd zijn bij PM door Opdrachtgever, zoals onder andere DirectAdmin en Windows Server licenties, blijven eigendom van PM en kunnen niet meegenomen worden naar ander apparatuur en of diensten tenzij anders overeengekomen met PM.
 24. Naast de in deze Algemene Voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door PM aangeboden Dienst virtuele servers de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing. 
 25. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat hij/zij doet of nalaat via de systemen of netwerken van PM dan wel die van haar leveranciers.
 26. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat PM voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het
  verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 
 27. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn
  onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. PM vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 
 28. Opdrachtgever kan uitsluitend via de website van de Registry, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd als eigendom van Opdrachtgever, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 
 29. Opdrachtgever vrijwaart en houdt PM schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. 
 30. PM is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van PM. 
 31. Indien PM een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal PM medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam.
  7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. 
 32. PM heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. 
 33. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is PM gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
 34. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van PM en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van PM onder hetzelfde IP-adres opereren. 
 35. PM heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen. 
 36. Indien Opdrachtgever een .co.uk, .org.uk, .me.uk of .uk domein niet verlengt voordat de verloopdatum is bereikt, zullen alle diensten van de domeinnaam worden geschorst. Opdrachtgever kan deze domeinnamen voor een periode van 80 kalenderdagen na de verloopdatum nog verlengen. Hiervoor geldt een extra tarief.
 37. Opdrachtgever geeft PM volledige machtiging en toestemming voor het maken van wijzigingen aan de domeinnaam.  
 38. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst. 
 39. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 
 40. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. 
 41. PM kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is PM bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt. 
 42. PM zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door PM opgeslagen data te realiseren. 
 43. PM zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. PM is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). PM is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt. 
 44. PM zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van PM. PM kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn. 
 45. PM stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met PM is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij PM opgeslagen data te maken. 
 46. Indien naar het oordeel van PM een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van PM of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is PM gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 
 47. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door PM vooraf bekend gemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is 1 (één) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen Support Plan of SLA is afgenomen kan PM geen reactietijd garanties geven. 
 48. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het maken van backups, met de backupsoftware van PM, via het internet door Opdrachtgever geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 
 49. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat verbinding met internet gedurende het maken van de backup beschikbaar is en blijft. 
 50. Opdrachtgever is gehouden de instructies zoals in de backup handleiding worden vermeld strikt op te volgen. 
 51. PM kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten of andere niet aan PM toe te rekenen oorzaken zich voordoen. 
 52. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het installeren en configureren van de backupsoftware met inachtneming van de backup handleiding. 
 53. PM is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het verlies van de Encryptiesleutel door de Opdrachtgever dan wel dat een derde toegang heeft gekregen tot de Encryptiesleutel en daarmee toegang heeft tot de digitale gegevens van Opdrachtgever. 
 54. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en geheimhouden van de Encryptiesleutel en realiseert zich dat door tenietgaan of verlies van de Encryptiesleutel, de bij PM opgeslagen gegevens onbruikbaar en onleesbaar worden. 
 55. PM heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. PM zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. PM is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 56. PM zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 
 57. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat PM door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van PM kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 
 58. Overeenkomsten voor domeinregistraties, domeinverhuizingen en domeinverlengingen kunnen niet ontbonden worden omdat Opdrachtgever PM de opdracht geeft tot directe uitvoering van de Overeenkomst.

3. VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES

Definitie

3.1.Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.
Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij PM zich verbindt tot plaatsing van één of meer Advertenties.

Toepasselijkheid

3.2. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van PM met betrekking tot Advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Advertenties toepasselijk.

Advertentiecontracten

3.5.Indien in het Advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het Advertentiecontract anders is vermeld, heeft het Advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is PM gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, Een en ander binnen het contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Een en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Korting

3.7. PM verleent een nader over een te komen korting op het bruto bedrag der verschuldigde Advertentiekosten indien plaatsing van de betreffende Advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen, aan wie een erkenning of tijdelijke erkenning is verleend op grond van het Reglement Erkenningen van de Stichting Rota, onder de voorwaarde dat PM de bemiddeling van de betreffende erkenninghouder heeft aanvaard. PM zal deze korting niet verlenen indien de betreffende erkenninghouder naar het oordeel van PM een of meer aan de erkenning verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd. De korting zal door PM met de erkenninghouder verrekend worden bij de betaling en wel over het voor de geplaatste Advertenties verschuldigde bedrag.

Weigering van Advertenties

3.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van PM, is PM te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van PM kan leiden. Deze bevoegdheid van PM geldt eveneens voor Advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

Doorzenden reacties

3.9.Bij Advertenties onder nummer neemt PM ten aanzien van het in ontvangst nemen en doorzenden van reacties de normale zorg in acht, welke van een redelijke uitgever ven/vacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten.
Reacties op Advertenties onder nummer, waaronder aangetekende of expresbrieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het Advertentie-onder-nummer-systeem behoudt PM zich alle rechten voor om binnenkomende reacties eventueel te openen en/of te lezen, waarbij PM zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud.

Aanleveren materiaal

3.10. De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van PM. Indien naar het oordeel van PM het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiele verplichtingen te voldoen.
3.11. De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven Advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de Advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van PM.
3.12. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat het aangeleverde advertentiemateriaal geen intellectueel eigendomsrecht van een derde aantast dan wel dat enig ander recht wordt geschonden. De wederpartij zal PM tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal

3.13.PM neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de wederpartij ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. PM heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia’s, werktekeningen, lay-outs en andere door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

Aansprakelijkheid met betrekking tot cookies

3.14.In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 22 t/m 26 hiervoor geldt ten aanzien van Advertenties het volgende:

 1. indien bij de plaatsing van Advertenties, functionaliteiten worden gebruikt voor het plaatsen van cookies en/of het uitlezen van informatie van randapparatuur van een (eind)gebruiker, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van die functionaliteiten volledig bij de wederpartij. De wederpartij is er verantwoordelijk voor dat het gebruik van deze functionaliteiten volledig in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens;
 2. PM heeft geen verplichting om de wederpartij te informeren en/of te adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op de in dit artikel 3.14 onder a. hiervoor genoemde functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien PM hierover wel informatie verschaft, dan kan hieraan door de wederpartij geen rechten worden ontleend. Het bepaalde in artikel 11.7a Telecommunicatiewet blijft onverkort van toepassing voor de wederpartij;
 3. PM accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door derden welke is ontstaan als het gevolg van en/of op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van het gebruik van de in dit artikel 3.14 onder a. hiervoor genoemde functionaliteiten aan de toepasselijke wet- en regelgeving op die functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. De wederpartij is in dit kader aansprakelijk voor de aan PM door toezichthoudende instanties opgelegde boetes;
 4. de wederpartij vrijwaart PM voor elke aansprakelijkheid jegens derden welke op enige wijze verband houden met en/of voortvloeit uit het niet volden aan wet- en regelgeving op het gebied van de in dit artikel 3.14 onder a. hiervoor genoemde functionaliteiten bij het plaatsen van Advertenties, daaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.