Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Palland media
1. ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Palland media, gevestigd Eperweg 39 8084HB ’t Harde, hierna te noemen “PM”.
Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:

1.2 De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met PM.
1.3. Door met de uitgever een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door PM gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn. 

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.4. Alle door PM gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van PM of door feitelijke uitvoering door PM komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden PM slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door PM zijn bevestigd c.q. feitelijk door PM zijn uitgevoerd.
1.5.Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient PM derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens PM in verzuim raakt.
1.6. Alle opgaven en/of vermeldingen door PM met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, omvang, bezoekers en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend.
Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door PM uitdrukkelijk voorbehouden. PM is te allen tijde gerechtigd om het formaat, de frequentie en de wijze van aanbieden c.q. distribueren naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat de wederpartij hierdoor het recht krijgt om de overeenkomst te wijzigen of te beeindigen. 

Tarieven en prijzen

1.7.PM is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van PM een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
1.8. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. PM is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen. 

Betaling

1.9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van PM binnen acht dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. leder recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten.
1.10. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke handelsrentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien de wederpartij een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) is de wettelijke rente op basis van artikel 6:119 BW van toepassing.
1.11. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van ‚€ 40,00 te vermeerderen met de wettelijke B.T.W.
1.12. PM heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door PM, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door PM is ontvangen.
1.13. Alle geleverde producten blijven het eigendom van PM tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij PM ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

1.14. PM kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

  1. de wederpartij sursceance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
  2. de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
  3. de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door PM hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

Het bepaalde in dit artikel 1 lid 14 laat onverlet de overige aan PM bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten

1.15. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door PM uitgegeven publicaties, hetzij print, hetzij online en andere informatieve producten berusten bij PM en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van PM mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van PM en/of haar licentiegevers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.
1.16. PM gaat er vanuit, dat wanneer derden haar ongevraagd ter publicatie persberichten dan wel advertenties met afbeeldingen toesturen, alle intellectuele eigendomsrechten van auteurs dan wel fotografen of illustratoren zijn gehonoreerd en dat PM gerechtigd is de afbeelding of de tekst zonder aanvullende voorwaarden te mogen gebruiken. Op verzoek vermeldt PM de naam van de auteursrechthebbende bij gepubliceerde teksten dan wel illustratiemateriaal.
PM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden voor materiaal dat niet in onze opdracht is vervaardigd. Mocht PM door derden toch aansprakelijk worden gesteld dan is PM gerechtigd de eventuele schade verhalen op de toezender van het bewuste materiaal.

Geheimhouding

1.17.Alle door PM aan de wederpartij verstrekte informatie, waaronder alle informatie omtrent de producten en diensten van PM, verstrekte documentatie, software en applicaties, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De wederpartij zal deze informatie te allen tijde:

  1. strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of onthullen aan derden tenzij de wederpartij hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of op bevel van een toezichthouder;
  2. slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

Persoonsgegevens

1.18. PM legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met PM. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van PM. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kun dit schriftelijk worden doorgeven aan:
Palland media, Heemskerklaan 105 8072 AC Nunspeet of via one@pallandmedia.nl

Overmacht

1.19. Indien naar het redelijk oordeel van PM als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door PM zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beeindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
1.20. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door PM naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
1.21. Indien PM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

1.22. De aansprakelijkheid van PM, van de personeelsleden van PM en van de personen voor wie PM verantwoordelijk en/of aansprakelijk is:

  1. in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het hoogste leidinggevende personeel van PM; en
  2. indien PM desalniettemin aansprakelijk mocht worden geacht, in alle gevallen van letselschade en fysieke schade aan goederen (waaronder begrepen vernietiging of onbruikbaarmaking van de desbetreffende goederen) en welke aan haar toerekenbaar is, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, terwijl PM nimmer aansprakelijk zal zijn voor indirecte schade (waaronder begrepen wordt alle schade die geen directe schade is, welke derhalve mede omvat vertragingsschade en winstderving).

1.23. Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeen, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen PM en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. PM en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geisoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door PM niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. PM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties. 

1.24. De wederpartij vrijwaart PM voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door PM uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.
1.25. Bezwaren tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door PM doch in ieder geval binnen zeven dagen na de datum van de verzending van de (order)bevestiging ter kennis van PM te worden gebracht.
1.26. Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door PM dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van PM te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens PM vervallen.

Naleving wet- en regelgeving

1.27.De wederpartij zal alle op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsook gedragscodes zorgvuldig naleven, en vrijwaart PM tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

Diversen

1.28. PM is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van PM of in het kader van de overdracht van een titel, een product of een dienst van PM. De wederpartij stemt door het aangaan van een overeenkomst met PM bij voorbaat in met een dergelijke overdracht. PM zal de wederpartij tijdig informeren over een overdracht.
1.29. PM is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door PM aangegeven moment. PM zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website van PM en/of het in de colofons van de uitgaven van PM verwijzen naar de gewijzigde voorwaarden. Uitsluitend indien de wijziging van de voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft de wederpartij het recht om aan PM te laten weten dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden in plaats van op basis van de gewijzigde voorwaarden.
1.30. Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan PM door te geven, in geval van abonnementen via het mailadres: one@pallandmedia.nl
1.31.Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van PM zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

1.32. Alle geschillen met betrekking tot de door PM gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Zwolle, of- ter keuze van PM indien zij een geschil aanhangig maakt- voor de bevoegde rechter in een door PM aan te wijzen plaats. PM is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Amsterdam, en PM legt het geschil voor aan de rechter te Amsterdam, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat PM zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
1.33. Op alle met PM gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.